ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

9​ อานิสงส์​การ​ทำบุญ​ตักบาตร​ในพระไตรปิฎก โดยย่อ​มี​ 9​ ประการ​

9​ อานิสงส์​การ​ทำบุญ​ตักบาตร​ในพระไตรปิฎก โดยย่อ​มี​ 9​ ประการ​ อานิสงส์​หรือคุณประโยชน์ของการทำบุญ​ตักบาตรมีมากมายหลายประการด้วยกัน​ ​โดย​อานิสงส์​การทำบุญ​ตักบาตร​ถวายทานแด่คณะสงฆ์​ในพระไตรปิฎก​โดย​ย่อ​มี​ 9​ ประการ​ ดังนี้คือ 1.ได้อายุ​ คือ​ มีสุขภาพ​แข็งแรง​ดี​และ​มีอายุ​ขัยยืนยาว 2.ได้​วรรณะ​ คือ​ มีผิวพรรณ​ผ่องใส​งดงาม​ 3.ได้ความสุข​ คือ​ มีความ​สุขกาย​และความสุขใจ 4.ได้พละ​ คือ​ มีกำลังหรือพลังงาน​ในการดำเนิน​ชีวิต 5. เป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก 6. สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 7. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรขจาย 8. ย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 9. เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ พระสูตรที่มาอ้าง​อิง​ ☀️สุปปวาสาสูตร ว่าด้วยสุปปวาสาโกฬิยธิดา สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของโกลิยราชสกุล​ ชื่อปัชชเนละ แคว้นโกฬิยะ ครั้งนั้นแล เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว​ ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของโกลิยธิดาชื่อสุปปวาสา ครั้นแล้ว​ ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้งนั้นแล โกลิยธิดาชื่อสุปปวาสาได้อังคาสพระผู้มีพระภาคด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ด้วยมือของตน ให้อิ่มหนำเพียงพอแล้ว ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ นำพระหัตถ์ออกจากบาตรแล้ว​ จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า "ดูกรนางสุปปวาสา​ อริยสาวิกาผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ 4 แก่ปฏิคาหก ฐานะ 4 เป็นไฉน คือ ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ ครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุ​ อันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้วรรณะแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะ​ อันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้สุขแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้พละแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ดูกรนางสุปปวาสา อริยสาวิกา เมื่อให้โภชนะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะ 4 ประการนี้แก่ปฏิคาหก ฯ​ อริยสาวิกา ย่อมให้โภชนะที่ปรุงแล้ว สะอาดประณีตสมบูรณ์ด้วยรส ทักษิณานั้นอันบุคคลให้แล้วในท่านผู้ดำเนินไปตรง ผู้ประกอบด้วยจรณะ ผู้ถึงความเป็นใหญ่ สืบต่อบุญกับบุญ เป็นทักษิณามีผลมาก อันพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกสรรเสริญแล้ว ชนเหล่าใดเมื่อระลึกถึงยัญเช่นนั้น ย่อมเป็นผู้มีความโสมนัสเที่ยวไปในโลก กำจัดมลทินคือความตระหนี่พร้อมทั้งรากเหง้าออกแล้ว ชนเหล่านั้นไม่ถูกนินทา​ ย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์ ฯ ที่มา​: สุปปวาสาสูตร ว่าด้วยสุปปวาสาโกฬิยธิดา พระไตรปิฎกเล่มที่ 21​ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 13 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=21&A=1683... https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=57 ☀️ทานานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสงส์การให้ทาน 5 ประการ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์แห่งการให้ทาน 5 ประการนี้ 5 ประการเป็นไฉน คือ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก 1 สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 1 กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อนขจรทั่วไป 1 ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 1 ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 1 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์แห่งการให้ทาน 5​ ประการนี้แล ผู้ให้ทาน ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัปบุรุษ สัปบุรุษผู้สงบ ผู้สำรวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมคบหา ผู้ให้ทานทุกเมื่อ สัปบุรุษเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรม เป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา เขาได้ทราบชัด แล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกนี้ ที่มา​: ทานานิสังสสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม 3​ หน้าที่ 82 https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=22&A=887&Z=899 ☀️นอกจากนี้​แล้ว​ การทำบุญ​ตักบาตรยัง​เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอาศัยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครทำบุญ​ตักบาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ และถ้าไม่มี​พระภิกษุ​สงฆ์​สามเณร​สืบทอด​คำสั่งสอน​ของพระพุทธ​เจ้า​ พระพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคอนาคตอันใกล้​นี้ได้ การทำบุญ​ตักบาตร​เป็นการสร้างความเข้มแข็ง​สามัคคี​ของชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าหากชาวพุทธ​ ทุกบ้าน​ ทุก​ครอบครัว​พร้อมเพรียงกันทำบุญ​ตักบาตร​ จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีกลมเกลียว​ขึ้น พลังของ​ชาวพุทธ​นี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อมทำให้เกิดสุข” ทำให้สังคม​ชาวพุทธมีความปรองดอง​สามัคคี​เข้มแข็ง และสามารถสร้างชุมชนชาวพุทธ​อันแข็งแกร่ง​ดีงามให้พุทธ​บริษัท​ 4​ ในประเทศ​และทั่วโลก​ได้ อานิสงส์​โดยย่อ​ 9​ ประการของการทำบุญ​ตักบาตรนี้ นับว่าเป็นบุญ​ที่มีอานิสงส์​มาก​เพราะ​เป็น​บารมี​ขั้น​แรก​ของพระโพธิสัตว์​ทุก​ๆ​ พระองค์​ที่ต้องกระทำก่อนจะเป็น​พระ​สัมมาสัม​พุทธเจ้า​ และ​เป็นความมีโชคลาภใหญ่​ของชาวพุทธ ที่สามารถสร้างบุญบารมี​ให้กับตนเองได้ทุกวัน เมื่อการทำบุ​ญตักบาตรมีคุณค่าอานิสงส์​มหาศาลถึงเพียงนี้ เราจึงไม่ควรปล่อยวันเวลาและโอกาสสำคัญ​ในชีวิตในการ​ทำบุญ​ตักบาตร​อันเป็นบารมีขั้นแรกของพระสัมมาสัม​พุทธเจ้า​ให้หลุดมือ​ไป Cr : IPeace Meditation Centre

ไม่มีความคิดเห็น