Wednesday, October 7, 2020

แม่บางคน..ไม่มีลูกชาย..ให้บวช

แม่บางคน..ไม่มีลูกชาย..ให้บวช แม่บางคน..มีลูกชาย..แต่ไม่มีโอกาส..ได้บวช ลูกบางคน..ไม่มีโอกาส..ได้บวช..ให้แม่ ลูกบางคน..มีโอกาส..แต่ไม่บวช..ให้แม่

No comments:

Post a Comment