Open top menu

Select Language

Tuesday, June 20, 2017


 การข่มขู่วัดให้แสดงบัญชีทรัพย์สินโดยไม่มีอำนาจกฎหมาย ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ ไม่ใช่ตัวแทนนิติบุคคล ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย จึงเข้าข่าย คุกคาม ข่มขู่ให้หวาดกลัว ด้วยหวังกรรโชกทรัพย์ใช่หรือไม่ เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่หรือไม่

1. เงินวัด ประชาชนบริจาคให้วัด ไม่ได้บริจาคให้หน่วยงานของรัฐ
2. เงินวัด เป็นเงินบริจาคด้วยศรัทธา ไม่ได้เกิดจากการขู่เข็ญบังคับ คุกคาม ด้วยเจตนาจะกรรโชกทรัพย์จากประชาชน
3. การบริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ซึ่งนั่นคือมีเจตนายกให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา
4. การทำบุญไม่ใช่การก่ออาชญากรรม ไมได้ทำให้มีผู้เสียหาย ไม่ได้เป็นการหลอกลวงประชาชน ไม่ได้เป็นการฉ้อโกงประชาชน ไม่ได้เป็นการฟอกเงิน
5. การแสดงบัญชีทรัพย์สินของวัด มีระเบียบอยู่แล้ว และแต่ละวัดก็แสดงบัญชีทุกปี ทำไมต้องออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดโทษจะให้มีความผิดอาญา
6. กรณีที่วัดตกเป็นผู้เสียหายทางอาญาหรือทางแพ่งก็ตาม หากวัดนั้นไม่ไปแจ้งความ ถือว่าไม่มีเจ้าทุกข์ หรือไม่มีผู้เสียหายตามกฎหมาย หรือไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบ
7. วัดเป็นนิติบุคคล นอกจากเจ้าอาวาสจะมีอำนาจการบริหารทรัพย์สินวัดตาม พรบ.สงฆ์แล้ว ยังเป็นผู้มีอำนาจในฐานะตัวแทนนิติบุคคลโดยชอบธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งอีกด้วย
 ดังนั้น การข่มขู่วัดให้แสดงบัญชีทรัพย์สินโดยไม่มีอำนาจกฎหมาย ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ ไม่ใช่ตัวแทนนิติบุคคล ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย จึงเข้าข่าย คุกคาม ข่มขู่ให้หวาดกลัว ด้วยหวังกรรโชกทรัพย์ใช่หรือไม่ เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่หรือไม่
Cr : Ptt Cnkr
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press