Open top menu

Select Language

Saturday, June 17, 2017 เจ้าคุณพิพิธ ติง ไพบูลย์ อย่าเหมาด่าพระทั้งหมด โกงงบเข้ากระเป๋า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดมีการตรวจสอบทุกปี โดยมีกฎหมายควบคุมพระวินัย มีระเบียบของมหาเถรสมาคม หรือ มส.กำกับดูแล ส่วนเรื่องผลประโยชน์ของวัดประชาชนตรวจสอบได้


***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press