ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ยามที่ครอบครัวมีปัญหา ยามที่พระพุทธศาสนามีปัญหา หรือยามที่บ้านเมืองมีปัญหา การแก้ปัญหาส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ "เวสารัชชกรณธรรม"


 ยามที่ครอบครัวมีปัญหา ยามที่พระพุทธศาสนามีปัญหา หรือยามที่บ้านเมืองมีปัญหา การแก้ปัญหาส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า
ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ 
"เวสารัชชกรณธรรม"

 ยามที่ครอบครัวมีปัญหา ยามที่พระพุทธศาสนามีปัญหา หรือยามที่บ้านเมืองมีปัญหา
การแก้ปัญหาส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ต้องอาศัยบุคคลที่มีความกล้าหาญ มีหัวใจใหญ่กว่าปัญหา มีสติที่มากด้วยปัญญา มาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา
ผู้นำที่มีสติปัญญา กล้าหาญ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้สำเร็จนั้น
พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ

เรียกว่า "เวสารัชชกรณธรรม"
1. ศรัทธา
2. ศีล
3. พาหุสัจจะ
4. วิริยารัมภะ
5. ปัญญา
ทำไมคุณสมบัติ 5 ข้อนี้ จึงทำให้เป็นผู้กล้าหาญ
พออธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้
1. คนมีศรัทธา 
กล้าหาญเพราะมั่นใจในศรัทธาของตน เพราะเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
กฎแห่งกรรมมีจริง เราทำดีย่อมได้ดี เราทำชั่วย่อมได้ชั่ว
2. คนมีศีล
กล้าหาญเพราะมั่นใจในศีลของตน เพราะเชื่อมั่นในความประพฤติอันดีงาม ไม่มีด่างพร้อยของตน จึงมีศีลเป็นเกราะป้องกันตัว มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตน
3. คนมีพาหุสัจจะ 
กล้าหาญเพราะมั่นใจในความรอบรู้ของตน เพราะเชื่อมั่นในความรอบรู้ทั้งรู้กว้าง รู้ลึก รู้ไกล รู้รอบ
รู้คุณ รู้โทษ รู้ได้ รู้เสีย อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะเป็นผู้มีการศึกษาค้นคว้ามามาก จนมองเห็นทั้งเส้นทางแห่งความสำเร็จ และเส้นทางแห่งความล้มเหลวในเรื่องนั้นๆ อย่างตลอดรอดฝั่ง ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงมือทำ
4. คนมีวิริยารัมภะ
กล้าหาญเพราะมั่นใจในความเพียรของตน เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพแห่งความสำเร็จของตน เพราะหมั่นฝึกซ้อม ฝึกฝน ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเอง ยกระดับความสามารถของตนอยู่เป็นประจำ
5. คนมีปัญญา 
กล้าหาญเพราะมั่นใจในปัญญาของตน เพราะเชื่อมั่นในการตัดสินใจอย่างแม่นยำของตน ว่าถูกต้องจริง ดีจริง รอบคอบจริง เป็นประโยชน์จริง ไม่เกิดปัญหาเพิ่มพูนตามมาภายหลัง
ทั้งนี้เพราะเป็นผู้มีหลักธรรม มีหลักการ มีหลักฐาน มีประสบการณ์ ที่เกิดจาก การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทำให้มีสติปัญญาที่ใช้แยกแยะและยืนยันได้ว่า 
อะไรถูก-ผิด อะไรดี-ชั่ว อะไรบุญ-บาป 
อะไรเป็นสัมมาทิฐิ-มิฉาทิฐิ อะไรเป็นผลดี-ผลเสีย
ทั้งในระยะต้น ระยะกลาง ระยะยาว
จึงรู้ว่าอะไรควรทำ-ไม่ควรทำอย่างชัดเจน
ทำให้ตัดสินใจไม่ผิดพลาด และรู้จักระวังป้องกัน
ผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบ บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
เพื่อไม่ให้เกิดเป็นวิบากกรรมต่อกันในภายหน้า
 เมื่อพินิจพิจารณาหลักธรรมนี้ เทียบเคียงกับในสภาพปัจจุบันแล้ว ก็ต้องยอมรับว่า เราคงหาบุคคลที่มีสติปัญญากล้าหาญ พร้อมทุกด้านเช่นนี้ได้ยาก
 สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือ เราคงต้องนำข้อดี ของทุกคนในครอบครัวมารวมกัน แล้วใช้ความสามัคคี มาฝึกให้ตนเองมีคุณสมบัติทั้ง 5 ข้อนี้ไปด้วยกัน  เมื่อทุกคนมองปัญหาตรงกันแล้ว มองวิธีแก้ปัญหาตรงกันแล้ว  การแก้ปัญหาส่วนรวมก็จะไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาครอบครัว ปัญหาพระพุทธศาสนา ปัญหาเศรษฐกิจ ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญากล้าหาญของทุกคน
Cr : Ptt Cnkr

ไม่มีความคิดเห็น