Open top menu

Select Language

Thursday, March 7, 2019


วัดกับชาวบ้านอยู่ด้วยกันมานาน พื้นที่ศาสนากับพื้นที่การเมืองจึงทับซ้อนกันมานานนับพันปี
การทำงานให้ศาสนาจึงต้องระมัดระวัง ไม่เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับใคร โดยถือหลักอนูปวาโท คือไม่กล่าวหาว่าร้ายผู้ใด
ขณะเดียวกันก็ไม่เปิดช่องว่างให้มือที่สามกล่าวหาโจมตีได้ว่า วัดหรือพระพุทธศาสนาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ซึ่งเป็นข้อหายอดฮิตยุคใหม่ที่ชาวบ้านกล่าวหากันเองก็ได้ กล่าวหาคู่ขัดแย้งก็ได้ เพื่อยืมมืออำนาจรัฐทำลายคนไทยด้วยกันเองได้อย่างง่ายดายเหลือเกินในยุคนี้
เรื่องนี้เป็นข้อเตือนใจตัวเราเองว่า ก่อนจะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องรู้จักรักษาป้องกันตัวเองให้เป็นก่อน
Cr ; Ptreetep Chinungkuro

***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press