Ads

header ads

สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ให้ดำรงตำแหน่ง "กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"

สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)
ให้ดำรงตำแหน่ง "กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ราชบัณฑิต, เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ให้ดำรงตำแหน่ง "กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขอบคุณที่มา https://twitter.com/nani13_th
Post a Comment

4 Comments

  1. ขอกราบถวายมุทิตาสักการะมาด้วยความเคารพยิ่ง สาธุ

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. 🏵️🙏น้อมกราบมุทิตาสักการะด้วยความเคารพเจ้าค่ะ🙏🏵️

    ReplyDelete