Open top menu

Select Language

Tuesday, August 28, 2018

นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 
“นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ" พุทธพจน์เตือนใจทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วนแตกต่างกัน แต่ในความเหมือนของมนุษย์ คือ เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญ สร้างบารมี ทำพระนิพพานให้แจ้ง เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มเติมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่อายตนนิพพาน ซึ่งหนทางที่ลัดที่สุดในการพัฒนากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ คือการทำใจให้หยุดนิ่ง ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา 

เมื่อเราฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งสนิทดีแล้ว ความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้น ทำให้ใจของเราใสสว่าง จะคิดก็คิดแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคล แล้วก็จะส่งผลออกมาถึงคำพูดและการกระทำให้ดี เป็นไปเพื่อบุญกุศลล้วนๆ และเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย คุณครูไม่ใหญ่"

ขอบคุณ เพจพุทธพจน์เตือนใจ
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press