Open top menu

Select Language

Wednesday, June 15, 2016
เปิดคำยืนยัน "ศุภชัย" ย้ำพระธัมมชโย ไม่ทราบที่มาเงินบริจาค และไม่เกี่ยวข้องใดๆ เผยเป็นเงินยืมจากสหกรณ์และได้คืนแล้ว
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press