Ads

header ads

เปิดคำยืนยัน "ศุภชัย" ย้ำพระธัมมชโย ไม่ทราบที่มาเงินบริจาค
เปิดคำยืนยัน "ศุภชัย" ย้ำพระธัมมชโย ไม่ทราบที่มาเงินบริจาค และไม่เกี่ยวข้องใดๆ เผยเป็นเงินยืมจากสหกรณ์และได้คืนแล้ว

Post a Comment

0 Comments