Monday, July 23, 2018

ขออำนาจบุญกุศลที่อาจารย์ชี้ทางแห่งดวงปัญญาแด่ชาวพุทธรุ่นหลัง จงดลบันดาลให้ถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ขออำนาจบุญกุศลที่อาจารย์ชี้ทางแห่งดวงปัญญาแด่ชาวพุทธรุ่นหลัง จงดลบันดาลให้ถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติในสัมปรายภพด้วยเทอญที่มา www.banmuang.co.th


ท่านเป็นนักวิชาการที่ช่วยให้ความเป็นธรรมแก่วัดพระธรรมกายอย่างมาก โดยเฉพาะการอธิบายเรื่อง "อายตนนิพพาน" ตามหลักฐานในเถรวาท ท่านให้ข้อสังเกตง่ายๆ ว่า ถ้าหากนิพพานเป็นอนัตตา พระพุทธองค์ก็ไม่จำเป็นต้องแยกอายตนนิพพานกับสภาวนิพพานในโลกุตรธรรม 9 ( มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ) ออกจากกัน คงแสดงแค่โลกุตรธรรม 8 ก็เพียงพอแล้ว 


แต่ก็มิได้ทรงทำเช่นนั้น แสดงให้เห็นว่า หลังจากพระอรหันต์ดับขันธ์แล้ว สภาวนิพพานกับอายตนนิพพานมิได้สูญสิ้นไป แต่ท่านไปประชุมรวมกันอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์แห่งหนึ่งที่เรียกว่า อายตนนิพพาน ดังปรากฏหลักฐานในพระสูตรชื่อ "ปหาราทสูตร" การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ของท่านเป็นการเปิดเผยให้เห็นว่าในหลักฐานวิชาการของเถรวาทนั้นมีการอธิบายเรื่องอายตนนิพพานในเชิงสถานที่ประชุมรวมของพระอรหันต์หลังปรินิพพานไว้ด้วยเช่นกัน 

ขออำนาจบุญกุศลที่อาจารย์ชี้ทางแห่งดวงปัญญาแด่ชาวพุทธรุ่นหลัง จงดลบันดาลให้ถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

Cr : Ptt Cnkr

No comments:

Post a Comment