Open top menu

Select Language

Tuesday, July 16, 2019


ขอแสดงความยินดีถวายมุทิตาสักการะ 
พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย ป.ธ.9 ปริญญาโท พรรษา 9 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จ.อุทัยธานี เนื่องในโอกาสได้รับใบแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง จ.อุทัยธานี***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press