Ads

header ads

ขอแสดงความยินดีถวายมุทิตาสักการะ พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย ป.ธ.9 ปริญญาโท พรรษา 9


ขอแสดงความยินดีถวายมุทิตาสักการะ 
พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย ป.ธ.9 ปริญญาโท พรรษา 9 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จ.อุทัยธานี เนื่องในโอกาสได้รับใบแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง จ.อุทัยธานีPost a Comment

0 Comments