Ads

header ads

อุปสมบทเป็นนาคหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพสดๆจาก พระบรมมหาราชวัง สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ (นาคหลวง) ถ่ายภาพคู่กับ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ก่อนจะเข้าพิธี "อุปสมบทเป็นนาคหลวง" ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่๙ เดือนกรกฏาคม พุทธศักราช๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุนาคหลวง พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู เปรียญธรรม 9 ประโยค (นาคหลวง) ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย 9 กรกฎาคม เวลา ๒๐:๐๐น.

Post a Comment

0 Comments