Open top menu

Select Language

Tuesday, July 16, 2019

ภาพสดๆจาก พระบรมมหาราชวัง สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ (นาคหลวง) ถ่ายภาพคู่กับ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ก่อนจะเข้าพิธี "อุปสมบทเป็นนาคหลวง" ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่๙ เดือนกรกฏาคม พุทธศักราช๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุนาคหลวง พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู เปรียญธรรม 9 ประโยค (นาคหลวง) ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย 9 กรกฎาคม เวลา ๒๐:๐๐น.

***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press