Open top menu

Select Language

Book New!

Wednesday, July 19, 2017


ส่องตัวเลข ค่าใช้จ่ายในงานศพ ?

ส่องตัวเลข ค่าใช้จ่ายในงานศพ ?

- ค่าโลงศพ ประมาณ 3,500-100,000 บาท
- ค่าเคลื่อนย้ายศพ แล้วแต่ว่าเป็นมูลนิธิ หรือโรงพยาบาล
- ค่าดอกไม้ประดับหน้าโลง ประมาณ 4,500-20,000 บาท
- ค่าทำกรอบรูปหน้าศพ ประมาณ 350-1,000 บาท
- ค่าของชำร่วย ประมาณ 1,000-3,000 บาท
- ค่า snack box หรือ อาหารว่าง ประมาณกล่องละ 20-65 บาท
- ค่าอาหารเลี้ยงคนที่มาร่วมงาน ประมาณ 5,000-6,000 บาท
- ค่าเช่าเรือไปลอยอังคาร ประมาณ 700-1,000 บาท
- ค่าดอกไม้จันทน์ ประมาณ 300-600 บาท
- ธูปเทียน ดอกไม้ไหวพระ พวงมาลัย น้ำอบ ค่าโกศ ฯลฯ ประมาณ 2,000 บาท
สรุปแล้วการจัดงานศพเฉลี่ย 
ถ้า 3 คืน ประมาณ 60,000 บาท 
5 คืน ประมาณ 80,000 บาท 
และ 7 คืน 100,000 บาท

Cr : Ptt Cnkr
ที่มา www.thairath.co.th/content 
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

ร้านหนังสือ se-ed

Book ร้านหนังสือ se-ed.com

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press