Open top menu

Select Language

Thursday, February 9, 2017

การสอนให้คนทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สอนให้ไปสวรรค์ ไปนิพพาน 

ถือว่าเป็นอาชญากรรมในทางกฎหมาย (นิติปรัชญา) หรือไม่ ?

- อาชญากรรมที่กฎหมายของรัฐมีความชอบธรรมจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้จะเป็นอาชญากรรมที่ชัดเจน อันแสดงออกทางกายหรือวาจา โดยที่การแสดงออกนั้นมีคนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
- หากพิสูจน์ไม่ได้ ความคิดนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม เพราะในทางนิติปรัชญา อาชญากรรมทางความคิดไม่มี เพราะเราถือกันว่าสังคมจะไม่เจริญหากมีการปิดกั้นการเสนอความคิด
- การบอกว่าศาสนาเอาเปรียบคนเป็นเรื่องยากมาก ทุกศาสนาจะสอนสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้ ในประเทศตะวันตกการสอนว่าพระเจ้าสร้างโลกไม่ผิดกฎหมาย การสอนว่าคุณบริจาคเงินให้โบสถ์ ตายแล้วพระเจ้าจะรับคุณไปอยู่ในสวรรค์ก็ไม่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีประเทศใดในยุโรปและอเมริกาเอาผิด กฎหมายของรัฐจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะถือว่าศาสนาเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวหรือในใจของคน กฎหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือทำออกมาเท่านั้น (กฎหมายจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาที่อยู่ในใจของคน)
ปล. คัดลอกประเด็นบางส่วนจากบทความวิชาการของ ศาศตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา Cr : Ptt Cnkr

***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press