ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ชาวพุทธย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาโดยวิธีสงบ

ชาวพุทธย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาโดยวิธีสงบถ้าการฝากเงินในธนาคารเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งประเทศถูกตั้งข้อหาฟอกเงินทั้งที่ไม่มีความผิด เสี่ยงกับการโดนจับสึก โดนอายัดทรัพย์ทั้งบัญชีส่วนตัว บัญชีวัด และลุกลามไปยังบัญชีญาติโยมที่ทำบุญกับวัดอีกด้วย

รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ให้สิทธิอันเป็นทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้แล้วนั่นคือ
1. วัดสามหมื่นวัด พระสามแสนรูป ลูกศิษย์สามหมื่นวัด สามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 25 27 31 32 34 37 41 42 43 44 ดำเนินการถอนเงินจากธนาคาร ปิดบัญชีพร้อมกันได้ โดยรอดูสถานการณ์ ให้เห็นแนวทางแก้ปัญหามีความชัดเจนและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินก่อนแล้วค่อยนำเงินกลับมาฝากธนาคารใหม่

2. หากการถอนเงินปิดบัญชี มีการใช้คำสั่งอันไม่เป็นธรรม หรือมีการใช้กฎหมาย หรือมีการออกกฎหมายใดมาปฏิรูปสงฆ์โดยสงฆ์ไม่ยอมรับ สงฆ์ก็มีอำนาจในการปฏิเสธข้อกฎหมายนั้นตามสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 2560 ในมาตรา 26 วรรคแรกที่ระบุว่า "ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้" และยังระบุไว้วรรคสองอีกว่า " กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง"

3. กรณีที่การปิดบัญชีพร้อมกันของพระสงฆ์และวัดสามหมื่นวัด ถือเป็นสิ่งที่ทำได้ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง ที่ระบุว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ" และถ้าหากมีการออกคำสั่งหรืออกกฎหมายห้ามมิให้พระสงฆ์และวัดทั่วประเทศถอนเงินปิดบัญชีพร้อมกัน ก็จะถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 26 วรรคสอง และมาตรา 34 วรรคหนึ่ง

4. กรณีที่มีการทำผิดละเมิดต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 27 ที่ระบุว่า "บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน" ชาวพุทธย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาโดยวิธีสงบ สันติ อหิงสาตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุไว้ใน มาตรา 41 42 43 44

5. กรณีที่สถาบันการเงินประสบภาวะขาดสภาพคล่องชั่วคราว ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลกระทบอันเกิดจากการปิดบัญชีพร้อมกันของวัดสามหมื่นวัดและพระสงฆ์สามแสนรูป เพราะเป็นสิทธิที่เจ้าของทรัพย์จะพึงทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ในมาตรา 37
สำหรับเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล จำเป็นต้องได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไป

Cr : Ptt Cnkr

ไม่มีความคิดเห็น