Open top menu

Select Language

Wednesday, August 9, 2017

ปัญหาระหว่าง “มส.” กับ “พศ.” เกิดขึ้นได้อย่างไร??


ปัญหาระหว่าง “มส.” กับ “พศ.” ได้เกิดขึ้นได้อย่างไร??
มส. คือ มหาเถรสมาคม
พศ. คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ไม่ว่าที่ประกาศและบังคับใช้เมื่อ พ.ศ.2505 ไม่ว่าที่ประกาศและบังคับใช้หลังจากแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2535

ระบุความรับผิดชอบของ “พศ.” เด่นชัด
คือ รับใช้และสนองงานให้ “มส.”
จากกรณีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เห็นได้ชัดว่า “พศ.” ทำท่าจะอยู่เหนือกว่า “มส.”
ผู้อำนวยการ พศ.ไม่เข้าประชุมทั้ง 2 ครั้ง
หลายฝ่ายประจักษ์ในเจตนาดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะต้องการกวาดล้างและทำความสะอาดภายในวงการสงฆ์
โดยถือเอาวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็น “เป้า”
คำถามก็คือ เรื่องนี้มีการปรึกษากับ “มส.” หรือไม่
ใช่ว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะสามารถทำอะไรได้ตามที่ต้องการ เพราะว่าต้องผ่านเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ยิ่งต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมยิ่งมีความละเอียดอ่อน
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press