Ads

header ads

สมเด็จวัดปากน้ำบริจาคทรัพย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอีสานสมเด็จวัดปากน้ำบริจาคทรัพย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอีสานเ ม ต ต า ธ ร ร ม
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
บริจาคทรัพย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอีสาน

Post a Comment

0 Comments