Open top menu

Select Language

Monday, August 28, 2017


 พระอุปัชฌาย์ก็คือพ่อในทางธรรม
ถ้าท่านเห็นไม่เหมาะสม 
ท่านก็มีสิทธิ์ จะไม่บวชให้ได้จร้า พระอุปัชฌาย์ก็คือพ่อในทางธรรม ถ้าท่านเห็นไม่เหมาะสม บวชเข้ามาแล้วอาจไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของญาติโยม ท่านก็มีสิทธิ์จะไม่บวชให้ได้ เพราะท่านรับเข้ามาแล้วต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตการบวช ท่านจึงเป็นด่านแรกของการคัดกรองคนเข้าหมู่สงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ในพิธีอุปสมบทเป็นคณะกรรมการคัดกรองอีกชั้นหนึ่ง
ดังนั้น การบวชต้องผ่านถึง 7 ด่าน
1. ผู้บวชต้องเป็นชายแท้
2. มีศรัทธา
3. มีคุณสมบัติครบตามพระวินัย
4. พ่อแม่อนุญาต
5. มีบาตรจีวร
6. มีอุปัชฌาย์
7. มีคณะสงฆ์สวดเผดียงสงฆ์รับเข้าหมู่


 การอนุญาตบวชเป็นวินิจฉัยของพระอุปัชฌาย์ ว่า ผู้บวชมีความเหมาะสม สมควร มีความพร้อมหรือไม่ 
เพราะในขั้นตอนการบวช เมื่อผู้ขอบวชกล่าวว่า “อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ” แปลว่า ท่านขอรับ ขอท่านจงเป็นพระอุปัชฌาย์ของกระผม 
พระอุปัชฌาย์จะถามว่า
"ปฎิรูปัง" คำแปล สมควรแล้วหรือ
 "โอปายิกัง" คำแปล ชอบด้วยอุบายแน่หรือ
"ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ" คำแปล เธอจงปฏิบัติตัวให้ถึงพร้อมด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิด
นั่นคือ ถ้าผู้ขอบวชอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งน่าเลื่อมใสศรัทธา พระอุปัชฌาย์ ก็ถือหลักไม่บวชให้ได้


 พระอุปัชฌาย์ ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้

 การบวชไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกินข้าวชาวบ้านทุกวัน เป็นผู้ทรงศีลมีผู้คนกราบไหว้ ถ้าไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาก็จะโดนจ้องจับผิดได้ง่าย และสังคมจะตำหนิมาถึงอุปัชฌาย์อาจารย์ได้ ลองคิดดูว่าก็ขนาด พระสงฆ์ที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิต บวชแล้วก็ตั้งใจฝึกตนตลอดชีวิต ยังไม่รอดจากการถูกใส่ร้ายเลย แล้วถ้าสักลายทั่วตัวมาบวช ตำรวจจะไม่สงสัยว่าบวชหนีคดีอย่างนั้นหรือ ? พระอุปัชฌาย์จึงมีหน้าที่เป็นด่านแรกของการคัดกรองคนให้พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ของวัดนั้นๆ
Cr : Ptt Cnkr
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press