Ads

header ads

บันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำ วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ศรัทธาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทุ่มเทสร้างวัดเพื่อส่งต่อพระพุทธศาสนา


บันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำ
 วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา 
 ศรัทธาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทุ่มเทสร้างวัดเพื่อส่งต่อพระพุทธศาสนา หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเขียน 40 ปี เพื่อจะบอกเล่าเค้าโครงความเป็นมาของการกำเนิดวัดในประเทศไทยว่ามีภาพรวมความเป็นมาอย่างไรทั้งในแง่แนวคิดการออกแบบ ปรัชญาพุทธศิลป์ ศิลปกรรม และการใช้งานเผยแผ่
 เพราะกว่าจะมาเป็นวัด 40,000 วัดบนแผ่นดินไทยในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่มีศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ปัญญาเห็นการณ์ไกล ความเพียรอันมั่นคง และแรงสนับสนุนจากชุมชน หากขาดองค์ประกอบเหล่านี้ การสร้างวัดแต่ละวัดย่อมเป็นไปไม่ได้เลย
 การได้รู้ว่าวัดส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงยุคสมัยใด ย่อมช่วยให้เราเข้าใจรากฐานแห่งศรัทธาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ทุ่มเทสร้างวัดเพื่อส่งต่อพระพุทธศาสนามาถึงมือเราและลูกหลานของเราในอนาคต

Post a Comment

0 Comments