Ads

header ads

พระบรมราโชวาทในหลวง พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ

พระบรมราโชวาทในหลวง ความตอนหนึ่งว่า...
 
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ"ชาวพุทธที่แท้จริง เป็นผู้คิดชอบ ปฏิบัติชอบอยู่เป็นปรกติอยู่ ณ ที่ใด ก็ทำให้ที่นั่น สงบร่มเย็นมีแต่ความปรองดอง และสร้างสรรค์ จึงเป็น โชคดีอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยเรามี พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำ ชาติ ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติ 
ศาสนา อยู่ร่วมกันด้วยความสุข มีความรักความปรารถนาดีต่อกัน
มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกัน
และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
เป็นอย่างดี...."

..........พระบรมราโชวาท..........

ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
วันจันทร์ที่ 26 ธันวามคม 2537

Post a Comment

0 Comments