ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

กรรมอะไรทำให้ เกิดเป็นคนใช้???


กรรมอะไรทำให้ เกิดเป็นคนใช้???

สมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ มีอุบาสิกาคนหนึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็"เอตทัคคะ" คือ เป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าอุบาสิกาทั้งหลายทางพหูสูต (เป็นอุบาสิกาที่มีโอกาสได้ฟังธรรมมาก) เป็นคนหลังค่อม เป็นผู้บรรลุธรรมชั้นโสดาบัน และเป็นคนรับใช้คนอื่น ภิกษุทั้งหลายพากันประหลาดใจว่า ทำไมอุบาสิกาที่มีบุญมาก และได้รับการยกย่อง เป็นถึงเอตทัคคะด้านพหูสูต ชาตินี้จึงต้องเกิดมาเป็นคนหลังค่อม และเป็นคนใช้คนอื่น (ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ ไม่มีบ้านเรือนเป็นของตน)พระพุทธองค์จึงทรงตรัส ถึงเรื่องกรรม ในชาติก่อนของ......นางขุชชุตตราให้ฟังว่า..
1. การที่นางเป็นพหูสูตมีปัญญามาก เพราะผลบุญในชาติก่อนที่ได้เคยถวายผ้ารองบาตร (วลัยงา) เคยฟังธรรม และเคยบำรุงพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำ
2. การที่นางเกิดมาเป็นคนหลังค่อม เพราะผลกรรมที่นางเคยแสดงอาการ ล้อเลียนพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งหลังค่อม แสดงให้เพื่อนดูด้วยความตลกขบขัน (ไม่ควรเอาเรื่องพระมาล้อเลียน เพราะเป็นกรรมหนัก)
3. การที่นางเกิดมาเป็นคนรับใช้ผู้อื่น เพราะ นางเคยใช้ภิกษุณีอรหันต์องค์หนึ่ง....ให้หยิบของให้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังอุทาหรณ์ต่อไปนี้ กาลของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ในอดีต นามว่า "กัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า" มีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราณสี เวลาบ่ายได้นั่งถือกระจกส่องหน้าแต่งตัว ขณะนั้น มีนางภิกษุณีอรหันต์รูปหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางมาตั้งแต่สมัยยังไม่ได้บวช ได้ไปเพื่อเยี่ยมนางที่บ้าน ตามธรรมดา ภิกษุณี แม้บรรลุอรหันต์แล้วก็ยังปรารถนาจะไปเยี่ยมเยียนโยมอุปัฏฐากในเวลาเย็น ขณะนั้นหญิงรับใช้ในบ้าน ของธิดาเศรษฐีไม่มีใครอยู่เลยสักคน นางจึงกล่าวกะภิกษุณีอรหันต์ด้วยความเคยชินว่า.....


"ดิฉันขอไหว้เจ้าค่ะ ได้โปรดหยิบกระเป๋าเครื่องประดับนั่น ให้แก่ดิฉันด้วยเถอะเจ้าค่ะ"
พระภิกษุณีอรหันต์ ได้ฟังเพื่อนเอ่ยปากใช้สอยท่าน ด้วยความลืมตัวดังนั้น ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะ
หยุดคิดหน่อยหนึ่งว่า.....


"ถ้าเราจักไม่หยิบกระเป๋าเครื่องประดับนี้ ให้แก่นางไซร้ นางจักทำความอาฆาตในเรา แล้วบังเกิดในนรก แต่ว่า ถ้าเราจักหยิบให้ นางจักบังเกิดเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่นอีก 500 ชาติ แต่ว่าเพียงความเป็น ผู้รับใช้ ของคนอื่น ย่อมดีกว่าความเร่าร้อนในนรก"


พระภิกษุณีอรหันต์พิจารณาดีแล้ว จึงได้หยิบกระเป๋าเครื่องประดับนั้น ให้แก่นางด้วยความเมตตา เพราะผลแห่งการใช้พระอรหันต์นั้นเองชาตินี้นางจึงเกิดมาเป็นคนรับใช้ ของคนเหล่าอื่น


อ้างอิง อรรถกถาเล่มที่ ๔๑ อรรถกถา พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
สำหรับวีดีโอ 
https://sites.google.com/…/hnw…/pra-wati-nang-khuch-chut-tra

cr : พระนพดล สิริวํโส

1 ความคิดเห็น