Open top menu

Select Language

Wednesday, December 14, 2016

ในหลวง ร.10 รับสั่งให้ปชช.สุข-สันติ

ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท
ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท

เป็นเวลา 44 ปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หรือองค์รัชทายาทผู้สืบสันตติวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อครั้งเป็นพระรัชทายาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำเนินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเพียรดั่งพระมหาชนกมาตลอด ทั้งพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการต่างประเทศ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านการคมนาคม ด้านการทหารและความมั่นคง

ภาพใดที่ปวงชนชาวไทยเคยเห็น "ในหลวง ร.9" ทรงทำ ก็จะเห็นพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติด้วยเช่นกัน พระราชกรณียกิจที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัตินั้นล้วนแต่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในแผ่นดินไทย


***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press