Open top menu

Select Language

Thursday, December 1, 2016


 เจ้าคณะปกครองมีอำนาจสอบสวนอธิกรณ์ตามธรรมวินัย 


แต่ไม่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายบ้านเมือง
จากฎีกาที่ 259/2509 ทำให้ทราบว่า เจ้าคณะปกครอง ไม่มีอำนาจตาม ป.อาญา มาตรา 172,173 จึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนของตำรวจไม่ได้ เพราะอาจมีความผิดโทษฐานทำให้พยานและหลักฐานเกิดความยุ่งเหยิงได้
------------------------------------------------------------------------
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 259/2509
แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 45 จะบัญญัติให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาก็ดี ก็มีแต่เพียงอำนาจสอบสวนอธิกรณ์ และสั่งลงโทษพระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเท่านั้น หามีอำนาจรับแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญา และมีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไม่ ฉะนั้น จึงไม่ใช่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172,173
------------------------------------------------------------------------

สรุปว่า - เจ้าคณะปกครองมีอำนาจสอบสวนอธิกรณ์ตามธรรมวินัย แต่ไม่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายบ้านเมือง

Cr : Ptt Cnkr

***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press