ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 2

พระพุทธเจ้า” โดยคำแปล แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน รู้หมดเลย อวิชชากำจัดหมดสิ้น ใจพระพุทธเจ้ามีแต่ความสว่าง สูงสุดของปัญญาคือความสว่าง พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความรู้สูงสุด เป็นสัพพัญญุตญาณ
ชาวโลกทั้งหลายยังหลับใหล ถูกมอมเมา ของที่ไม่สวยก็ถูกหลอกว่าสวย ของที่ไม่มีตัวตนก็ยึดมั่นว่า ของแท้ มนุษย์ทั้งหลายยังถูกหลอกอยู่ ยังไม่ตื่น สิ่งรอบตัวเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่มนุษย์ในโลกมองเป็น นิจจัง สุขขัง อัตตา
คำว่า “พระพุทธเจ้า” ไม่เจาะจงตัวบุคคล แต่เป็นตำแหน่งหนึ่ง เป็นตำแหน่งกลางของโลก ใครจะอยู่ตรงนั้นได้ต้องพัฒนาตัวเองไปให้มีคุณสมบัติสูงสุด ไม่ใช่ชาติเดียว แต่นับชาติไม่ถ้วน จนสามารถตรัสรู้ธรรมได้ด้วยพระองค์เอง คือมีความรู้ที่จะช่วยตัวเองได้ และความรู้ที่จะสอนชาวโลกได้
คำว่าพระพุทธเจ้าที่เราใช้กันในตำรามี 3 ประเภท
1.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างบารมีอย่างน้อย 20 อสงไขยแสนกัป พัฒนาตัวเองถึงจุดสูงสุด และนำพาชาวโลก สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์
2.พระปัจเจกพุทธเจ้า สร้างบารมีอย่างน้อย 2 อสงไขยแสนกัป ตรัสรู้ธรรมได้ด้วยตัวเอง สอนตัวเองได้ แต่ไม่มีวิชาครูที่จะไปสอนคนอื่น
3.พระอนุพุทธะ สร้างบารมีอย่างน้อยแสนกัปคือผู้ตรัสรู้ได้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีพระสงฆ์สาวกมาตรัสรู้ตาม เช่น พระโมคคคัลนะ พระสารีบุตร อสีติมหาสาวก ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นก็ไม่สามารถตรัสรู้ได้
จาก พุทธะทั้งสามแบบ ทำให้เกิดอุดมการณ์ 3 แนวทาง เพื่อข้ามโอฆะ
1.โพธิสัตวญาณ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ จะไม่ไปคนเดียว จะเอาคนอื่นไปด้วย ขนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วย จะไปได้ต้องใจใหญ่ ต้องลำบากเพิ่มขึ้น เหมือนใช้รถคันใหญ่ขึ้น ตรัสรู้ธรรมแล้วคิดจะขนสรรพสัตว์ไปด้วย
2.ปัจเจกญาณ ปัจเจก ลำพังตัวเอง ไม่อยากพึ่งใคร ไม่เน้นสอนคนอื่น สอนบ้างตามกำลัง แต่ไม่เป็นเป้าหมายหลัก
3.สาวกญาณ อุดมการณ์ที่เหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลาย ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ขอไปบังเกิดด้วย มองหาผู้นำ
แนวทางเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ครูบาอาจารย์มีจริตอัธยาศัยแบบไหน ก็สอนลูกศิษย์แบบนั้น หรือลูกศิษย์เห็นครูบาอาจารย์ทำแบบไหนก็ทำตามนั้น จึงมีการแบ่งแยกนิกายพุทธศาสนาเป็นหลายร้อยนิกาย เช่นมหายาน ไปทางธิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตามชื่อเลยคือเป็นยานใหญ่ เชิดชูพระโพธิสัตว์ มีจริตอัธยาศัยสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ ทำอะไรทำใหญ่ ช่วยเหลือคน เช่นไต้หวัน ฉือจี้ ฝอกวงซัน บรรเทาภัยพิบัติทั่วโลก
เถรวาท ยึดคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แนวโน้มจริตอัธยาศัยการสร้างความดี มุ่งเน้นสอนตัวเอง ให้ตรัสรู้ธรรม
วัดพระธรรมกายเลือกแบบโพธิสัตวญาณ และเป็นเถรวาท

Cr ; โครงการพระไตรปิฎกศึกษา(ชั้นตรี)
รายวิชาธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยพระวีรชัย วีรชโย
ผู้สรุปเนื้อหา : Praphasiri
Infographic designed by #เพจการบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น