ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

แต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนตะวันออก ด้วยสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค จำนวน ๑๗ รูป

#น้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ แต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนตะวันออก ด้วยสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค จำนวน ๑๗ รูป ดังนี้
๑. #พระเทพปริยัติมุนี ( มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙, ผศ.ดร. ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑
๒. #พระธรรมโพธิมงคล ( สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๒
๓. #พระพรหมกวี ( พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๓
๔. #พระธรรมภาณพิลาส ( อดุลย์ อมโร ป.ธ.๘ ) เจ้าอาวาสวัดคูยาง ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๔
๕. #พระพรหมโมลี ( สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙ ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๕
๖. #พระเทพเวที ( พล อาภากโร ป.ธ.๙ ดร. ) เจ้าอาวาสวัดสังเวศวิศยาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๖
๗. #พระพรหมเสนาบดี ( พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ ) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๗
๘. #พระเทพโสภณ ( ปรีชา อภิวณฺโณ ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดราชบุรณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๘
๙. #พระธรรมรัตนดิลก ( สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๙
๑๐. #พระธรรมราชานุวัตร ( สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ ดร. ) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐
๑๑. #พระธรรมเจดีย์ ( สมคิด เขมจารี ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๑
๑๒. #พระเทพคุณาภรณ์ ( โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ดำรงตำแหน่งคณะภาค ๑๓
๑๓. #พระเทพศาสนาภิบาล ( แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓ ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๔
๑๔. #พระเทพสิทธวิมล ( ละเอียด สุทนฺโต ) เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๕
๑๕. #พระธรรมวิมลโมลี ( พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๖
๑๖. #พระเทพกิตติเวที ( ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๗
๑๗. #พระเทพสิทธิมุนี ( บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๘

ไม่มีความคิดเห็น