Ads

header ads

ไทยทั้งชาติซาบซึ้ง ภาพ”พระบรม” ถวายความเคารพพระราชอาสน์

ไทยทั้งชาติซาบซึ้ง ภาพ”พระบรม” ถวายความเคารพพระราชอาสน์


ไทยทั้งชาติซาบซึ้ง ภาพ”พระบรม” ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ซึ่งมีพระภูษาคลุมไว้ เป็นภาพที่คนไทยทั้งชาติซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง เมื่อดูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่วงที่ถ่ายทอดสดพระราชพิธีธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ซึ่งมีพระภูษาคลุมไว้
โดยก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เรื่องพระราชอาสน์ที่คลุมพระภูษาคลุมไว้ ว่า ต้องเข้าใจว่าแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จะสถิตในหทัยราษฎร์ ก็สถิตในหทัยราษฎร์ของพระบรมฯเช่นกัน แต่เป็นยิ่งกว่าเพราะท่านเป็นลูกและมีความผูกพัน
เมื่อกลับจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทุกคนสังเกตเห็นว่าเมื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมศพ โปรดให้ตั้งพระราชอาสน์และมีพระภูษาคลุมไว้ เสมือนว่ายังประทับอยู่ทุกประการ”
  

Post a Comment

0 Comments