Ads

header ads

แรงศรัทธาที่เกิดจากความจงรักภักดี

แรงศรัทธาที่เกิดจากความจงรักภักดี

ก่อเกิดเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๙


"พระมหาธาตุเจดีย์ ประจำรัชกาลที่ ๙"
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ  
ที่มา www.unseentourthailand.com

Post a Comment

0 Comments