Open top menu

Select Language

Friday, October 28, 2016

การสวดธรรมจักร มีอุปการคุณต่อการบรรลุธรรม

ความแข็งแกร่งด้วยศรัทธาและปัญญา ของชาวพุทธขึ้นอยู่กับ "พละ 5" ประกอบด้วย
1. ศรัทธา - ความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า
2. วิริยะ - ความเพียรไม่ย่อท้อ
3. สติ - ความรู้ตัวทั่วพร้อม
4. สมาธิ - ความมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
5. ปัญญา - ความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ 4
การสวดธรรมจักร คือบทฝึก "พละ 5" ให้มีกำลังแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวด ซึ่งจะมีอุปการคุณต่อการบรรลุธรรมโดยเร็วไวในอนาคต เหมือนดั่งเช่นพระพาหิยะ พระบรมศาสดาได้ทรงยกย่องตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่า ผู้เลิศด้วยการตรัสรู้เร็วพลัน

ขอบคุณรูปภาพจาก FaceBook ภาพดีๆ072
Cr :
Ptt Cnkr
***comment****

2 comments:

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press