Ads

header ads

คุณธรรมสมเด็จวัดปากน้ำ ขอกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความเคารพรักและศรัทธายิ่ง

คุณธรรมสมเด็จวัดปากน้ำ ขอกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ด้วยความเคารพรักและศรัทธายิ่งมัททวธรรม : ความอ่อนโยน หมายถึง ความมีอัธยาศัยละมุนละม่อม มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน งดงามตามเหตุผลที่ควรดำเนิน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่แสดงความแข็งกระด้าง หยาบคาย มีความสง่างามอันเกิดแต่ท่วงกิริยาที่สุภาพนุ่มนวลละมุนละไม
อปจายนธรรม ความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ ต่อผู้ใหญ่โดยชาติ (ชาติวุฒิ) ต่อผู้ใหญ่โดยวัย (วัยวุฒิ) และต่อผู้ใหญ่โดยเป็นผู้ทรงความรู้และทรงคุณธรรม (คุณวุฒิ) อีกด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้ เรียกว่า "อปจายนธรรม"
ขอกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำด้วยความเคารพรักและศรัทธายิ่ง

กราบสาธุ สาธุ  สาธุ Post a Comment

0 Comments