ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ครูดีย่านพุทธกาล


ก่อนจะกล่าวถึงครูดี รู้ไหมว่าหนึ่งในครูดังสมัยพุทธกาล นั่นคือ พระเทวทัต แต่ท่านไม่ได้ดังในด้านที่ดี เพราะความน้อยเนื้อต่ำใจว่า ตนก็มาจากตระกูลที่เป็นพระญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวรรณะกษัตริย์ แต่ผู้คนกลับไม่ค่อยยกย่อง ไม่ค่อยมีลาภสักการะ แม้พระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ ที่มาจากตระกูลชาวบ้านก็ยังมีคนยกย่องนับถือมากกว่าตนเอง

คิดได้ดังนี้ พระเทวทัตก็หาวิธีต่างๆ ลอบปลงพระชนม์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อตนจะได้ขึ้นเป็นใหญ่แทนพระบรมศาสดา เช่น

ส่งนายธนูไปซุ่มยิง แต่พระพุทธองค์ก็ทรงทราบและเทศน์โปรดนายธนูจนบรรลุธรรม

แอบกลิ้งหินเพื่อจะได้ไปทับพระบรมศาสดาให้สิ้น แต่ก็มีเหตุให้หินขนาดใหญ่นั้นแตกกระจายออก แม้กระนั้นก็ยังมีเศษหินกระเด็นมาต้องพระบาทพระพุทธองค์จนห้อพระโลหิต

ปล่อยช้างนาฬาคีรีที่กำลังตกมันให้ออกไปทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ก็ทรงใช้ความเมตตาหยุดช้าง และแสดงธรรมทำให้ช้างสงบได้

ทำสงฆ์ให้แตกแยกด้วยการตั้งตนเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภิกษุที่เพิ่งเข้ามาบวชและภิกษุที่เบาปัญญา ประกาศไม่ขอทำสังฆกรรมร่วมกับคณะสงฆ์ที่ขึ้นต่อสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาให้พระอัครสาวกทั้งสองไปตามภิกษุเหล่านั้น จึงมีสงฆ์บางพวกที่มีความเห็นถูกตามพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะกลับมา

ถึงพระเทวทัตจะมีความพยายามทำลายพระพุทธเจ้าเพียงใด แต่พระองค์ทรงใช้วิธีวางอุเบกขา ไม่กล่าวว่าร้าย ไม่โกรธแค้นแม้จะถูกพระเทวทัตลอบสังหารพระองค์อยู่บ่อยครั้งก็ตาม แต่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้อภัยไป ทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่พอรู้ความอย่างช้างนาฬาคีรี และหากใครมีบุญก็สามารถบรรลุธรรมตามพระบรมศาสดาได้

ดังนั้น ครูที่ดีที่สุดในย่านพุทธกาล คือ บรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงสอนให้รู้ถึงความจริงของชีวิต ใครที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ ทรงมีเทคนิคการสอน คือ บางคนต้องใช้ไม้แข็ง แต่บางคนพระองค์ก็จะค่อยๆ สอนตามจริตของแต่ละคน ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นพระบรมครูโดยแท้จริง ส่วนพระเทวทัตนั้น เมื่ออาพาธมากใกล้จะเสียชีวิตจึงสำนึกผิดได้ ต้องให้ลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ของตนหามร่างมาขอขมาต่อหน้าพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก็ถูกธรณีสูบไปเสียก่อน สำหรับยุคปัจจุบันนี้คุณสมบัติของครูที่ดีในเบื้องต้นมีอะไรบ้าง?

ครูดีควรมีลักษณะ 2 ประการ คือ
1. มีความรู้ดี สอนให้ลูกศิษย์มีวิชาการความรู้ เพื่อไปพัฒนาความสามารถของตัวเองต่อได้
2. มีนิสัยที่ดี นำคุณธรรมที่ตนปฏิบัติไปฝึกลูกศิษย์ให้มีนิสัยที่ดีขึ้นได้

ความรู้ต้องมาคู่คุณธรรม เป็นสิ่งที่จะต้องถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป...

Cr:พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ
ผู้สรุป:ไลน์สวรรค์
Infographic designed by : เพจการบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น