ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ใครคือไอ้โม่ง? กรณีถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด

การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด ดำเนินการโดยผิดทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมาย

การผิดพระธรรมวินัย

ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงไว้แล้ว จักเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเรา” ดังนั้น เรื่องของสงฆ์ “ผู้ใดที่ดำเนินการโดยละเมิดพระธรรมวินัย ผู้นั้นคือผู้ที่ย่ำยีพระบรมศาสดา ทำลายพระพุทธศาสนา”

การถอดยศทำให้หมดอำนาจหน้าที่ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “นิยสกรรม” ซึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่ 6 วินัยปิฎก จูฬวรรค (ฉบับมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) หน้าที่ 24 ได้ระบุไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมประกอบด้วยองค์ 3 อีกอย่างหนึ่ง ที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัย และระงับไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วจึงลง
2. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง
3. ไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลง ภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ 3 เหล่านี้แล ที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัย และระงับไม่ดี (3) ” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ชัดเจนว่า การจะลงนิยสกรรมได้ จะต้องมีการโจทและให้จำเลยให้การก่อน มิฉะนั้นจะเป็นกรรมที่ไม่ชอบด้วยพระธรรม ไม่ชอบด้วยพระวินัย แต่การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ดังกล่าว ไม่มีการโจทก่อน ไม่มีการให้ท่านมาให้การก่อนแต่อย่างใด จึงเป็นการดำเนินการที่ผิดพระธรรมวินัย ชัดเจน
การผิดกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี ระบุว่า “มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (4)รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา เพื่อการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับวางระเบียบ ออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้” ชัดเจนว่า มหาเถรสมาคมมีหน้าที่ต้องรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา การจะออกคำสั่งหรือมีมติใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัย เมื่อการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ดำเนินการโดยขัดต่อพระธรรมวินัย ก็เท่ากับว่ามหาเถรสมาคมกระทำผิดกฎหมาย

ใครคือไอ้โม่ง? เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องช่วยกันทำให้กระจ่างแจ้งว่า ไอ้โม่งที่อยู่ในมุมมืด ยัดไส้ให้มหาเถรสมาคมทำผิดพระธรรมวินัยและผิดกฎหมาย
และมหาเถรสมาคมต้องรีบแก้ไขเรื่องทั้งหมดให้ถูกตามพระธรรมวินัยโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นมหาเถรสมาคมจะกลายเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาเสียเอง

24 ความคิดเห็น

 1. เป็นกำลังใสใจให้ มส เปิดโปงไอ้โม่งให้สำเร็จนะครับ

  ตอบลบ
 2. ขอเป็นกำลังใจให้ มส สามารถตืนความเป็นธรรมและความถูกต้องด้วยครับ

  ตอบลบ
 3. อดีตเมืองพุทธ อย่าได้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเลย กราบอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำความจริงให้ปรากฏ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถึงเวลาที่พุทธต้องช่วยกันปกป้องพระแล้วนะคะ พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

   ลบ
 4. ชาวพุทธต้องช่วยกันปกป้องพระศาสนา อย่าให้ใครมาเหยีบย่ำ จะทำความป่วยในสงฆ์ เราต้องปกป้องพระเรา

  ตอบลบ
 5. เราจะไม่ทนต่อไปแล้ว​ พระแท้​ โดนย่ำยี​ เหมือนพระสังฆรัตน​ จะทยอยถูกทำร้ายตั้งแต่เจ้าประคุณเข้าคุกเรื่องเงินทอนโดยไม่มีความผิด

  ตอบลบ
 6. เรื่องแย่ๆ แบบนี้ ขออย่าให้เราไปมีส่วนร่วมในกรรมชั่วเช่นนี้เลย

  ตอบลบ
 7. ไม่มีความลับในโลก
  #ความดีชนะทุกสิ่ง
  #ความจริงชนะทุกอย่าง
  #SAVEหลวงพ่อ
  #SAVEพระดี
  #SAVEพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 8. การถอดยศทำให้หมดอำนาจหน้าที่ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “นิยสกรรม” ซึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่ 6 วินัยปิฎก จูฬวรรค (ฉบับมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) หน้าที่ 24 ได้ระบุไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมประกอบด้วยองค์ 3 อีกอย่างหนึ่ง ที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัย และระงับไม่ดี คือ
  1. ไม่โจทก่อนแล้วจึงลง
  2. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง
  3. ไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลง ภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ 3 เหล่านี้แล ที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัย และระงับไม่ดี (3) ”

  ตอบลบ
 9. คน(ไอ้โม่ง)ทำอะไรลับๆล่อๆหยั่งนี้ ส่อเจตนาร้ายหรือป่าว???

  ตอบลบ
 10. เชื่อมั่นว่า คนเราอยู่ได้ เพราะบุญของตัวเอง ที่ทำมาในอดีตชาติถึงปัจจุบัน และบุญของพระพุทธศาสนาคุ้มไว้ ที่เรียกว่า"บุญรักษา พระคุ้มครอง"เราจึงต้องช่วยกันดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 11. กฏหมายทางโลกน่าจะลอกเลียนมาจากนิยสกรรมของสงฆ์
  ต้องมีขั้นตอนคือ กล่าวโทษก่อน (accusation) ให้จำเลยให้การก่อน ทำทัณฑ์บนก่อน ก่อนปลดออกจริง ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้คือปลดออกไม่เป็นธรรม
  ขอความเป็นธรรมให้ท่านเจ้าคณะจังหวัด

  ตอบลบ
 12. ขอให้สำนักพุทธฯ ช่วยยืนยันว่า
  การปลดเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป
  ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้แล้ว :-
  1. ได้มีอธิกรณ์เกิดขึ้นจริง
  2. ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบ
  อธิกรณ์แล้ว
  3. ได้มีการลงมติจากผลการสอบ
  อธิกรณ์แล้ว
  4. ได้ผ่านที่ประชุมมหาเถรสมาคม
  แล้ว

  ตอบลบ
 13. ต้องปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยตัวเราชาวพุทธ ขอความเป็นธรรมให้กับชาวพุทธด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 14. เมื่อปลดเจ้าคณะจังหวัดที่มีคุณูปการต่อ
  พระศาสนาและสังคมโดยไม่ต้องแจ้งความผิดซึ่งผิดพระธรรมวินัย
  ต่อไปก็คงปลดเจ้าคณะการปกครองทุกระดับ
  ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ?
  #พระธรรมวินัย
  #Saveหลวงพ่อ
  #ขอความเป็นธรรม

  ตอบลบ