ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

มหาเถรฯ มีเหตุผลที่ปลด แต่ไม่เปิดเผย พศ.แถลง หลังชี้แจงต่อสื่อมวลชน ปมมติถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป

มหาเถรฯ มีเหตุผลที่ปลด แต่ไม่เปิดเผย พศ.แถลง หลังชี้แจงต่อสื่อมวลชน ปมมติถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป
ยันการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด เป็นไปตามขั้นตอน ทำตามกฏหมายพรบ.สงฆ์ และกฏ ม.ส.ทุกประการ

แกะถ้อยแถลง พศ. หลังชี้แจงต่อสื่อมวลชน ปมมติถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป และ กรณีถูกตั้งคำถามเรื่องตั้งเจ้าคณะจังหวัดซ้อนกัน 2 จังหวัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักพุทธฯ แถลงกรณีมติ มส.ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะ เป็นหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์ และในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายธุรการ ของมหาเถรสมาคม ขอชี้แจงแถลงข่าวกรณีตามที่ปรากฎข่าวการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.การดำเนินการแต่งตั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.สงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบั้บที่ 2 พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และกฏมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2563

2.สำหรับกรณี การแต่งตั้งเจ้าคณะหน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเจ้าคณะภาค เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นหลักเดียวกันที่เคยปฎิบัติมา ซึ่งมหาเถรสมาคมได้รับทราบขั้นตอนวิธีการดังกล่าวแล้ว

3.การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่มีมูลเหตุหลักฐาน ที่นำไปสู่การถอดถอนแต่งตั้งใหม่นั้น ได้นำข้อมูลกราบนมัสการให้เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค ผู้ปกครองของเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ รับทราบแล้วถึงปัญหาและเหตุผลก่อนดำเนินการ

4.เรื่องดังกล่าวนี้ ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครอง ที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองของสงฆ์

5.ส่วนกรณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนั้น มหาเถรสมาคม ได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงได้แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดดังที่แถลงให้ทราบ 5 ข้อ ซึ่งเป็นส่วนที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวข้อง ในภาระและหน้าที่ของเรา —----- จบแถลง—-----
—-----ช่วงตอบคำถามสื่อ—--

สื่อฯ : กรณีปลดเจ้าคณะจังหวัด3 รูป ที่ชาวบ้านยื่นเรื่องเพื่อให้ทบทวนมติอีกครั้ง สำนักพุทธฯ จะไม่มีการยื่นเรื่องต่อมหาเถรสมาคมให้ทบทวนอีกรอบ ใช่หรือไม่ ?
พศ. : เรื่องดังกล่าวถือว่าได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น ระบุว่าทุกอย่างได้ดำเนินการไปตามบทบาทหน้าที่ ที่พึงมีตามกฎหมาย ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถอธิบายได้
สื่อฯ : สำหรับมูลเหตุที่ปลดเจ้าคณะ สามารถ เปิดเผยได้หรือไม่
พศ. : ไม่สามารถตอบได้
สื่อฯ : ร้ายแรงถึงขั้นต้องปลด ผิดวินัย ข้อไหน มีระบุไหม
พศ. : ไม่สามารถตอบได้
สื่อฯ : ชาวบ้านเรียกร้องขอความเป็นธรรม สำนักพุทธ มีวิธีจัดการอย่างไร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับชาวบ้าน
พศ. : การเคลื่อนไหว ทั้งทางสังคม ผู้ที่ชุมนุม เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนทำได้ เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหา เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ถูกต้อง สำนักพุทธฯ ก็คงจะชี้แจงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบได้
สื่อฯ : ข้อคลางแคลงสงสัยของชาวบ้านที่มองถึงความไม่เป็นธรรม ตรงนี้จะมีการนำมูลเหตุที่จะระบุให้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือไม่ นอกจากตอบแค่คำว่า ตอบไม่ได้
พศ. : ตรงนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะปกครอง
สื่อฯ : เจ้าคณะหน ทุกหน ที่ปกครองเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ สามารถตอบกรณีนี้ ต่อเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกปลดได้หรือไม่
พศ.: เจ้าคณะหนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง สามารถชี้แจงให้กับบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดได้ เป็นการส่วนตัวไป ซึ่งได้รับการชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สื่อฯ : การแถลงที่กล่าวมาข้างต้น ยืนยันว่า จะไม่มีการนำประเด็นมติที่ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 กลับมาพูดอีก ใช่หรือไม่
พศ.: ไม่มีการนำกลับมาพูดอีก เพราะถือว่าเป็นคนละส่วนกัน แต่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง —--------

Cr : Thai Monks

ไม่มีความคิดเห็น