ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

บทอธิษฐานจิต (ปลอดภัยจากโรคโควิด19) (Th En Ch)


บทอธิษฐานจิต (ปลอดภัยจากโรคโควิด19)
Resolution
发愿文

เมื่อเราได้สวดมนต์ แผ่ขยายความรัก ความปรารถนาดี
After we have chanted and spread love and well wishes
当我们诵经的同时向世间散发慈爱和善愿,

ให้โลกสงบร่มเย็น พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว
for peace and relief from all diseases,
愿众生和合安乐,远离种种疾病灾难之后,

ต่อจากนี้ไป เราจะได้อธิษฐานจิต เป็นผังสำเร็จของชีวิต
we will now make an earnest resolution
接下来,我们一起发愿

ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป
in our pursuit of Perfections.
成就修波罗蜜的生命蓝图。

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ ครั้ง)
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa

ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
May the fruit of merit from
愿我们虔诚

ได้จุดประทีปโคมไฟ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
lighting lanterns in homage to the Buddha,
点灯供养诸佛

และกลั่นใจให้ใส ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา
meditating to purify our minds,
修行打坐、净化身心

อีกทั้งได้ร่วมใจกัน เจริญพระพุทธมนต์
and chanting the Buddhist Paritta
并齐心诵经

ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงดลบัลดาลให้
enable all human beings
愿以此功德祈愿

ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด19
to be safe from COVID-19.
世界各国人民早日远离新冠病毒

ให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ
May we be endowed with the supreme physical attributes,
生命平安吉祥,具足圆满色身财、

ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
wealth, and character;
财富财、德行财,

และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
be able to attain Nibbana,
具足幸运、荣誉、赞美、快乐和道果涅槃。

เป็นผู้มีความบริสุทธิ์
be virtuous,
身心清净,

หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
be free from defilements, overcome all obstacles,
断除烦恼,战胜一切障碍,

ให้ธุรกิจหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรือง ประสบแต่โชคดี
be prosperous in work and business, and meet only good things.
功成名就,生意兴隆,

มีสิริมงคล ให้สัมฤทธิผล ในสิ่งที่พึงปรารถนา
May we achieve what we desire,
吉人天相,所求皆如愿,

ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว
have good health and a long life,
身体健康,长命百岁,

ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย
be free from suffering, sorrow, and illness,
远离种种疾病和灾难。

มีดวงตาแจ่มใส ทั้งมังสจักษุ
have excellent sight,
具足明亮之眼,包括肉眼、

ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ
divine eye, eye of wisdom, eye of all-round knowledge
天眼、慧眼、普眼,

และธรรมจักษุ
and eye of Dhamma
和法眼

ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
excel both in the material world and Dhamma practice,
如实知见世间法和出世间法,

ได้สำเร็จวิชชา๓ วิชชา๘
be able to attain the Threefold Knowledge, Supernormal Knowledge,
成就三明、八明、

อภิญญา๖
Six Higher Knowledge,
六神通

วิโมกข์๘ ปฏิสัมภิทาญาณ๔
Eight Stages of Release, Four Analytic Insights,
八解脱、四无碍解

และจรณะ๑๕
and the Fifteen Course of Practice.
和十五德行。

ให้ได้บรรลุธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
May we be able to attain the Dhamma that the Buddha,
如愿证得佛陀和

และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี
the Great Master Phramongkolthepmuni
降魔尊者帕蒙坤贴牟尼祖师

สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร
(Sodh Candasaro),
唆 . 湛塔萨罗

และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้บรรลุ
and Khun Yay Archaraya Chandra Khonnokyoong attained.
和詹孔诺雍老奶奶所证之法,

ขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้า
May our earnest resolution
愿我们所有为善的愿望,

จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ
come to fruition expediently
圆满成就,圆满成就,圆满成就。

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
by the power of all the Buddha’s Dhammakaya.
在诸佛法身的威德力庇佑下

ทุกๆพระองค์ จงทุกประการเทอญฯ
by the power of all the Buddha’s Dhammakaya.
在诸佛法身的威德力庇佑下

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ Nibbāna paccayo hotu
May all of this become the foundation for the attainment of Nibbana.
愿所修功德善缘成为趣向涅槃之助缘

Cr : www.interhq.org

ไม่มีความคิดเห็น