ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

เนื่องในมงคลสมัย อายุวัฒนมงคล ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)

เนื่องในมงคลสมัย อายุวัฒนมงคล ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

รตนตฺตยานุภาเวน.....………รตนตฺตยเตชสา
ยํ ยํ เตน กตํ ปุญฺญํ...…….....ยํ ยํ อมฺเหหิ สญฺจิตํ
ตสฺส ตสฺสานุภาเวน....……...ตสฺส ตสฺเสว เตชสา
วรปุญฺโญ มหาเถโร...……....กตญฺญูกตเวทโก
ทีฆายุโก สุขี โหตุ.......……...อโรโค อกุโตภโย
วณฺณวา พลสมฺปนฺโน....…….นิทฺทุกฺโข นิรุปทฺทโว
อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ยํ ยํ........………ตํ ตํ ตสฺส สมิชฺฌตุ
วุฑฺฒึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลํ....…..วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ จิรนฺติ ฯ

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมทั้งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ และบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ที่หลวงพ่อสมเด็จฯ ได้บำเพ็ญมา จงมารวมกันดลบันดาลประทานพรให้หลวงพ่อสมเด็จฯ ผู้สถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของคณะวัดปากน้ำ ตลอดถึงบรรพชิต และคฤหัสถ์โดยทั่วไป ขอให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธ เจริญงอกงามไพบูลย์ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอจงเป็นอนุคามินีเพิ่มเติมเสริมบารมีธรรมของหลวงพ่อสมเด็จฯ ให้ไพศาลโดยยิ่งขึ้นไป เทอญ

Cr : เพจ WATPAKNAM.BKK

ไม่มีความคิดเห็น