ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายผ้าป่า Offering of Picked-up Robes (Thi Eng Chi)


คำถวายผ้าป่า Offering of Picked-up Robes
Recite “namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ)

Imāni mayaṃ bhante, paṅsukūlacīvarāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, paṃsukūlacīvarāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.

อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

以吗尼 吗央 潘爹,邦苏古啦几哇啦尼,萨巴立哇啦尼,披库桑卡萨,欧挪差呀吗,洒图挪潘爹,披库桑抠,以吗尼,邦苏古啦几哇啦尼,萨巴立哇啦尼,把帝刊哈督,安哈刚,提卡啦当,嘿搭呀,苏卡呀,尼啪那呀乍。

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าบังสุกุล จีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าบังสุกุลจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, pha-pung-su-kul-jee-vorn, prom-duay-bo-riwarn-tang-lai lao-nee, dae-pra-pik-su song, khor-pra-pik-su-song, jong-rub, pha-pung-su-kul-jee-vorn, prom-duay-bo-ri-warn-tanglai lao-nee, khong-kha-pa-jao-tang-lai, peur-pra-yoj, peur-kwamsook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lodkan-la-nan-turn

卡爹普啦披苏宋扑乍扔,卡啪照唐来,抠农他外,啪邦苏尊几温,袍对巴立弯唐来老尼,爹普啦披苏宋,抠普啦披苏宋,中啦,啪邦苏尊几温,袍对巴立弯唐来老尼,孔卡啪照唐来,佩巴优,佩况苏,佩吗捧尼潘,改卡啪照唐来,达喽甘啦南特恩。

Translation คำแปล

Venerable Sirs, we would like to offer picked-up robes, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept our picked-up robes, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

尊敬的长者比丘,我们愿以袈裟、以及供养品,虔诚供养比丘僧众;为了我们的幸福、快乐、以及证入涅槃。请比丘僧众接受我们的袈裟、以及供养品。

Cr : www.interhq.org

ไม่มีความคิดเห็น